Thomas Sankara was killed on 10/15/87 in Ouagadougou.