I spent quite some time with King Ayisoba in Copenhagen a few years ago. Great memories…

Story and videos to come… Kai Kai Kai Kai Kai!