Categories
Global

Vum Vum – Muzangola (1969)

In Angola, in one way or another, Vum Vum is normally considered to be the father figure of the Angolan rock scene.

Guts – Mucagiami Feat. Vum Vum